Team Wadwijzer

Wadwijzer is het publieksloket voor inwoners van Waddinxveen met (hulp)vragen op het gebeid van zorg, welzijn, wonen, participatie, werk en inkomen. Dat kan gaan over een woonsituatie, behoefte aan hulp en aanpassingen in en rondom huis, de relatie met partner en/of kind(eren), opvoeding en jeugdzorg, ouderenzorg, (vrijwilligers) werk, inkomen, administratie en geldzaken, betalingsachterstanden en schulden, dagbesteding, sociale activiteiten, sportmogelijkheden, (ondersteuning in) mantelzorg, vervoer op maat en voorzieningen en tegemoetkomingen in de gemeente.

U vindt op deze hulpwijzer contactgegevens van organisaties en zorginstanties in Waddinxveen en veel gestelde vragen en antwoorden.

Liever een luisterend oor en persoonlijk contact met iemand die u kan helpen? Neem contact op met Team Wadwijzer. Wij geven informatie en advies en helpen u om een oplossing te vinden voor uw persoonlijke situatie, of die van een buur, kennis of familielid. Onze ondersteuning is vrijblijvend en kost u niets.

Wij stellen u graag voor aan Team Wadwijzer!

Bereikbaarheidsdienst

Als u belt of mailt met Wadwijzer staan Wendy en Yvette u te woord. Of een van onze andere collega’s van Team Wadwijzer bij vervangende dienst.

Wij luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en geven informatie en advies. Als er specifieke informatie nodig is of begeleiding in uw situatie dan verbinden wij u aan een clientondersteuner binnen Team Wadwijzer of verwijzen u door naar het Sociaal Team van de gemeente.

Wij bieden een luisterend oor en stellen ons neutraal op, wij hebben geen vooroordelen ten aanzien van ieders situatie, en sturen u niet een bepaalde kant op. We gaan altijd uit van de regie van iemand over zijn eigen leven en kijken naar oplossing in de nabije omgeving. Onze gesprekken zijn vertrouwelijk, onze hulp is vrijblijvend en kost u niets.

Wadwijzer is elke werkdag tijdens werkuren telefonisch bereikbaar via het gemeentelijk nummer 14 0182 (toets 2 voor Wadwijzer) en via e-mail: wadwijzer@waddinxveen.nl.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onze cliëntondersteuner Nouraddin en Saskia, of een andere collega van Team Wadwijzer, helpt u met het helder krijgen van uw hulpvraag en behoefte aan ondersteuning. Of met het regelen van de juiste voorzieningen en hulp.

Onze gesprekken kunnen bijvoorbeeld  over uw thuissituatie gaan, over psychische belasting en ondersteuning, over werk en inkomen, scholing of dagbesteding. Wij kunnen u ook bijstaan tijdens het voeren van een keukentafelgesprek met de gemeente. Dat is een gesprek voor zorg en ondersteuning bij het Wmo-loket en gaat over de minimale zorg die iemand nodig heeft. Er wordt besproken waarin iemand in het dagelijks leven wordt belemmerd en wat hier aan gedaan kan worden. 

GGZ-wijkondersteuning

Soms kan iemand behoorlijk in de put zitten. Dat kan allerlei redenen hebben. Heeft U het gevoel dat het niet goed gaat met u, ziet u het leven (soms) niet meer zitten?  Verslechtert uw persoonlijke- en thuissituatie? Of gaat het echt niet goed met iemand in uw omgeving; een buur, kennis, vriend(in) of familielid?

Gouke is wijkwerker en luistert graag naar uw verhaal. Hij komt langs of spreekt samen ergens met u af waar dat goed voelt. Gouke loopt een poosje met u mee, en helpt concreet met de aanpak van bepaalde problemen. Neem contact met ons op en we brengen u in contact met Gouke.

Ondersteuning bij administratie en schuldhulpverlening

Meestal verloopt alles soepel qua betalingsverplichtingen, als u werk en inkomen heeft. Maar soms stapelen de rekeningen in bepaalde situaties op en ontstaan er achterstanden. Dit kan bij baanverlies voorkomen, of een laag inkomen. Of als u niet op tijd bent om geldzaken te regelen. Dan is er geen overzicht meer, maar bezorgdheid, stress en wanhoop. 

Heeft u te maken met geldproblemen of schulden? Durft u bepaalde post niet open te maken? Lukt het niet om uw huur, zorgverzekering of andere verplichting te voldoen? Wilt u een betalingsregeling treffen? Of begrijpt u de belastingaangifte niet en wilt u dat iemand u helpt? 

Onze collega Olaf kan u helpen begrijpen wat er nodig is om uw administratie op orde te krijgen, ondersteunen bij het invullen van formulieren of aanvragen en regelen van betalingen, toeslagen of kwijtschelding van schulden. Bel of mail ons. Wij brengen u in contact met Olaf.

Sociaal-juridische ondersteuning

Er zijn zoveel wetten, regelingen en sociale voorzieningen, dat het bijna onmogelijk is om van alles op de hoogte te zijn en te begrijpen hoe dingen geregeld zijn. Inwoners die een vraag hebben over bijvoorbeeld het recht op een uitkering, studiefinanciering en huurtoeslag of je rechten bij belasting, ontslag en voogdij kunnen terecht bij de Sociaal Raadslieden binnen een gemeente.

Onze collega Sociaal Raadslid Soufian geeft informatie en advies over:

 • Sociale zekerheid
 • Belastingen
 • Arbeid, bijvoorbeeld ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden
 • Huisvesting, zoals huur
 • Vreemdelingenrecht
 • Uitkeringen, zoals de WW, bijstand, WIA en AOW
 • Personen- en familierecht, bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en erfenis
 • Onderwijs en studiefinanciering
 • Consumentenzaken
 • Klachten over dienstverlening

Soufian ondersteunt indien nodig ook bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven en klachtenprocedures.

Maatschappelijke ondersteuning

Onze collega Sujatha ondersteunt u in hun rol als maatschappelijk werker bij dagelijkse leefproblemen. Bijvoorbeeld bij moeilijkheden in uw relatie of huwelijk, binnen uw gezin en bij opvoedingszaken, als u te maken heeft met ruzie of geweld, als u niet meer weet hoe u de dag doorkomt, niet aan werk komt en elke maand geld tekort komt, bij verlies van een dierbare en rouw. Of als u er niet meer uitkomt bij andere instanties zoals de woningbouwvereniging of sociale dienst.

Tijdens een of meerdere gesprekken luisteren zij aandachtig naar uw verhaal en zoeken samen met u naar de oorzaak en oplossing. Soms schakelen ze daarvoor externe hulp in van andere maatschappelijke instanties. De gesprekken vinden in een rustige en veilige omgeving plaats en zonder oordeel. Sunniva en Marianne lopen een korte periode met u mee en helpen u weer actief grip te krijgen op uw leven. 

Pedagogisch advies

Bij onze pedagogisch adviseurs Rita en Joanne kun je terecht met elke vraag over je kind of kinderen tot 18 jaar. De meest gestelde vragen van ouders gaan over gewone opvoedkwesties. Of over zorgen over de ontwikkeling.
Onze collega’s bieden professioneel advies dicht bij huis. Samen zet je zaken op een rijtje en ga je op zoek naar wat er nodig is om het thuis weer goed te laten lopen.

Het doel van de gesprekken is dat je meer grip krijgt op de opvoeding van je kind. Ouders geven na afloop van de gesprekken vaak aan dat ze de gesprekken prettig hebben gevonden en dat ze goed geholpen zijn met het praktische advies. Het plezier en vertrouwen in het ouderschap neemt (weer) toe.

Schoolmaatschappelijke begeleiding

Martine biedt als schoolmaatschappelijk werker ondersteuning aan ouders en kinderen bij vragen en knelpunten in de opvoeding thuis en in schoolsituaties in de fase van het primair onderwijs. In een intakegesprek komt uw hulpvraag naar voren en bespreekt u wat u eventueel zelf al heeft ondernomen om een bepaalde situatie op te lossen of te verbeteren. Als u hiervoor toestemming geeft kan Martine een kindtraject starten en samen met uw kind zijn of haar ervaring bespreken. 

Er kan worden gekeken naar:

 • Algemene problemen rondom de schoolgang
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Druk gedrag
 • Sociale vaardigheden m.b.t. leerlingen en leraren
 • Zelfvertrouwen
 • Faalangst
 • Weerbaarheidsproblematiek
 • Pesten
 • Echtscheiding
 • Overlijden van een dierbare

De schoolmaatschappelijk werker biedt kortdurende ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten en werkt daarin samen met de Intern Begeleider, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en instellingen binnen het veld van welzijn en zorg. Als u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft/hebben wordt er gekeken naar een instantie die passende zorg en begeleiding kan bieden.

Vraag bij de school van uw kind naar Martine. De Intern Begeleider of leerkracht van uw kind kan u ondersteunen bij de aanmelding.

Ouderenadvies

Onze ouderenadviseur Antoinette helpt bij vragen die ontstaan bij het ouder worden en de gevolgen ervan. Dit kan uzelf betreffen maar ook een ouder of opa en oma, of iemand waarvoor u mantelzorger bent. Ouderenadvies en ondersteuning houdt in dat we samen met u meedenken over de manier waarop u of een naaste zo prettig mogelijk ouder kan worden. Vanzelfsprekend houdt u zelf de regie over uw eigen leven.

Wanneer kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur?

 • Er zijn aanpassingen in huis nodig. Of u heeft plannen om te verhuizen omdat uw woning niet meer passend is (door veranderde omstandigheden). Een vraag kan zijn; kan ik nog in mijn eigen huis blijven wonen?
 • U wilt iets weten over de mogelijkheden voor hulp, verzorging en andere voorzieningen in en rondom uw woning.
 • U kunt door ziekte opeens behoefte hebben aan (huishoudelijke) zorg. Uw vraag kan zijn; welke zorg heb ik nodig?
 • Door het verlies van een partner, komt u ineens voor zaken te staan die uw partner altijd regelde. Daar helpt onze ouderenadviseur u graag bij.
 • U wilt een keer met iemand praten over vragen die u over uw nalatenschap heeft.
 • Of u heeft vragen over financiële regelingen.
 • U wilt hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren of bij het op orde brengen – en houden – van uw administratie.
 • U zoekt ondersteuning bij het vinden van bezigheden.
 • U wilt graag in contact komen met andere mensen. Maar u weet niet goed hoe u dat moet aanpakken.
 • U wilt informatie wilt over (aangepaste) vervoersmogelijkheden.

Voor al deze situaties en vragen kunt u terecht bij Antoinette. Wij brengen u in contact.

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u langdurig voor een ander? Iemand in uw naaste omgeving die ziek is, een beperking heeft of problemen ervaart bij het zelfstandig functioneren. Doet u dit vaker en gedurende een langere periode dan wat men gebruikelijk* van elkaar mag verwachten? Onder gebruikelijke zorg verstaan we o.a. het overnemen van huishoudelijke taken binnen eigen huishouden, meegaan naar medische afspraken, boodschappen doen voor oudere ouders, hulp bij ziekte of na opname. Dan bent u mantelzorger!

Zorgen voor een naaste doen we uit zorg en liefde, maar kan ook (over)belasting meebrengen. Heeft u vragen over mantelzorg? Zoals hoe combineer ik mijn werk en de mantelzorg? De zorg en ondersteuning wordt mij te zwaar, wat kan ik doen?  Hoe regel ik vervangende zorg als ik met vakantie ben? Of hoe zorg ik voor voldoende tijd of ontspanning voor mijzelf? Zijn er bepaalde regelingen hiervoor? Bel of mail naar Wadwijzer en vraag naar onze mantelzorg coördinator Danielle. Zij helpt u graag aan de juiste informatie en ondersteuning.

Verbetering van de sociale leefomgeving

Onze collega Beatrice ondersteunt in haar rol  als sociaal makelaar wijkinitiatieven met het oog op de leefbaarheid van wijken en legt verbinding met partijen die dit willen stimuleren.

Heeft u een idee voor uw directe woon- en leefomgeving, wilt u iets ondernemen om uw buurt socialer te maken of wilt u een activiteit organiseren? Beatrice helpt u graag op weg en legt het contact met de juiste wijkorganisaties en contactpersonen. Neem contact op met Wadwijzer en wij brengen u in contact met Beatrice.

Procesbegeleiding Wadwijzer

Marte werkt als procesregisseur bij Wadwijzer en stuurt Team Wadwijzer aan. Met algemene vragen over de functie en inzet van Wadwijzer binnen het sociaal domein kunt u bij haar terecht. Heeft u bijvoorbeeld een vraag over de samenwerking tussen Wadwijzer en andere maatschappelijke organisaties en instanties? Heeft u een idee over hoe dienstverlening en hulp vanuit Wadwijzer nog beter kan plaatsvinden?

Bel of mail naar Wadwijzer. Wij brengen u in contact met Marte!

Communicatie

Voor vragen over informatie op deze hulpwijzer en communicatievraagstukken rondom Wadwijzer en CJG kunt u terecht bij Ruby.